درباره ما


سوابق سید مهدی فاطمی نظر در حوزه های سازمان های مردم نهاد

 – رییس هیات موسس کانون حقوقدانان جامعه مدنی .

 – مدیر عامل موسسه حقوقدانان اطلس مدنی .

 – مدیر عامل موسسه بین المللی خبرگزاری تبادل اندیشه فاطمی .

 – مدیر اجرای طرح آمارگیری از سمن های ملی از طرف وزارت کشور .

 – تدوینگر و مدیر اجرای طرح تدوین ساختار فرهنگی  –  حقوقی کشور .

 – تدوینگر و مدیر اجرای طرح پشتیبانی حقوقی از سمن ها در سطح ملی .

 – تدوینگر و مدیر اجرای طرح پشتیبانی حقوقی از نشریات و رسانه ها در سطح ملی .

 – مدیرعامل کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در زمینه های حقوق بشر و حقوق شهروندی .

 – دبیر کارگروه حقوق و تکالیف شهروندی ستادساماندهی فعالییت های سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران .

 –  پیگیری  کننده و تدوینگر مباحث آموزش و ساماندهی نهادهای مدنی مرتبط با سازمان مدیریت بحران کشور .

 – مدرس قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد در سطح کشور .

 – مدیر گروه حقوق اجتماعی سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی .

 – معین ستاد در شورای هماهنگی سمن های منطقه ۱۸

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی
سازمان مردم نهاد ملی
در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و حقوقی مردم با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ حقوق شهروندی ، حقوق بشر و عدالت فعالیت می نماید .
Icintl.org
Fatemi_icintl@yahoo.com

 
کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی دارای تقسیم بندی هایی می باشد که در ذیل به دو نوع از آن تقسیم بندی ها اشاره می نمایم :
نوع اول :
حقوق بشر Humam Rights
Telegram.me/fateminazar
حقوق شهروندی Citizenship Rights
Telegram.me/icintl
عدالت justice
فرهنگ عمومی cultural public
نوع دوم :
اندیشه های حقوق Thought of law
حوزه های حقوق Areas of Law