از حقوق اساسی :

زیر ساخت های توزیع خردمندانه قدرت :
سرشکن کردن قدرت .
تفکیک وظایف و تعدد نهادها .
ادواری بودن مشاغل سیاسی .

سید مهدی فاطمی نظر
Www.icintl.org
Info@icintl.org
Telegram.me/icintl
Telegram.me/fateminazar

بدون دیدگاه

پاسخ دهید