هنر وکالت ، بیان ششم


حقوق شهروندی و حقوقدان موفق
هنر وکالت
بیان ششم
تکنیک گوش دادن موثر ، یعنی گوش کردن ، مکث کردن ، پرسیدن سوالات سنجیده و همچنین بازگویی جملات را به کار ببرید .
گوش دادن با دقت را در دفتر کار تمرین کنید .
سعی کنید حرف مراجعه کننده را قطع نکنید .
روی هر کلمه از حرف هایشان تمرکز کنید.
کنترل و جهت دادن به مکالمات را ، با روش های مختلف تمرین کنید .
متوجه می شوید که می توانید ارتباط عمیق تری را در مدت زمان کوتاهی با پرسیدن چند سوال و گوش دادن دقیق جواب ها ، ایجاد نمایید .
سید مهدی فاطمی نظر
Www.icintl.org
Info@icintl.org
Telegram : https://t.me/joinchat/BUC-TT2r9dKp_AbZ-uvKQQ
instagram : fatemi_icintl