نشست مدیر گروه حقوق اجتماعی فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس آقای فاطمی نظرو مدیر گروه اقوام فراکسیون آقای حاتمی روز پنجشنبه ۱۳۹۴/۷/۳۰ برگزار گردید.


 

حاتمی

نشست مدیر گروه حقوق اجتماعی فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس آقای فاطمی نظر

و مدیر گروه اقوام فراکسیون آقای حاتمی روز پنجشنبه ۱۳۹۴/۷/۳۰ برگزار گردید.

موضوع : بررسی ظرفیت های مشترک .

مکان : دفتر کانون

با سپاس از حضور جناب آقای حاتمی