مصوبه


بندهایی از مصوبه ی ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرستان تهران

زمان : ۹۴/۳/۱۷

محل برگزاری جلسه :  سالن جلسات فرمانداری استان تهران

بند ۵:

تشکیل کمیته فرهنگی توسط کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی و شورای شهر تهران با میزبانی کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی تحت نظارت اداره اجتماعی فرمانداری تهران

بند ۸:

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در خصوص مبحث گمرک فرهنگی نسبت به ارسال روش های اجرایی و راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت در اسرع وقت اقدام نماید .