مباحث حقوق بین الملل بشر دوستانه


بیان اول :
حقوق جنگ متضمن قواعدی است تا بتواند راهبری و هدایت درگیری های مسلحانه را تحت نظم حقوقی در آورده و با انسانی کردن آنها ، از آثار مخرب و زیان بارشان تا حد ممکن بکاهد .
رسالت آن بخش از حقوق جنگ که وظیفه انسانی کردن مخاصمات را بر عهده دارد ، حقوق بشر دوستانه است .

بیان دوم :
معاهدات بین المللی :
یکی از اصول بنیادین حقوق معاهدات ، رفتار متقابل ، یا ، اصل تقابل ، است .
به این معنی که طرفی که به تعهدات معاهده ای خود عمل نمی کند ، نمی تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابلش به تعهداتش عمل نماید .
چنین اصلی به صراحت در ماده ۶۰ عهدنامه حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۸ پیش بینی شده و از موجبات اختتام ، فسخ یا تعلیق اجرای معاهدات است .
معذالک ، قاعده مذکور در مورد مقررات مربوط به حمایت از فرد انسانی که در معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه مقرر گردیده ، مخصوصا مقرراتی که هرگونه اقدامات مقابله به مثل علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مذکور را منع می کند ، به عنوان اصل تلقی نمی شود .