مباحث حقوق بشر


بیان اول :
ملاحظات درخصوص افراد غیر نظامی :
مفهوم احترام به فرد انسانی :
طرف های درگیری مسلحانه ، اعم از بین المللی یا غیر بین المللی ، باید در هر زمان و تحت هر شرایطی با افراد غیر نظامی و به طور کلی افراد خارج از نبرد با انسانیت و احترام رفتار کنند .
اصل احترام به فرد انسانی و رفتار انسانی یکی از اصول مشترک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است .

بیان دوم :
پیامدهای احترام به فرد انسانی :
۱ . مصونیت عمومی و کلی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی . هدف از این مصونیت تخفیف مصائبی است که از جنگ ایجاد می شود .
۲ . ممنوعیت سلب خودسرانه حیات یا قتل .
۳ . ممنوعیت هرگونه فشار جسمانی یا روانی ، از جمله جهت کسب اطلاعات .
۴٫ ممنوعیت اعمال یا تهدیدهای خشونت بار که هدف اصلی آنها ایجاد رعب و وحشت میان افراد غیر نظامی باشد . از جمله عملیات تروریستی .
۵ . ممنوعیت اذیت و آزار بدنی ، شکنجه دادن ، مثله کردن ، آزمایش های پزشکی یا علمی که از حیث ضرورت های درمانی قابل توجیه نمی باشند .