مراکز هم اندیشی حقوقی


مرکز هم اندیشی تشکل های غیر دولتی حقوقی با محوریت کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی درسال ۱۳۹۰تشکیل گردیده است در این راستا از تمامی مجموعه ها ی حقوقی و حقوقدانان دعوت به حضور و یا ارائه ی مطالب و مقالات مینماید www.icintl.org