مراکز هم اندیشی حقوقی


228

مرکز هم اندیشی تشکل های غیر دولتی حقوقی با محوریت کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی درسال ۱۳۹۰تشکیل گردیده است در این راستا از تمامی مجموعه ها ی حقوقی و حقوقدانان دعوت به حضور و یا ارائه ی مطالب و مقالات مینماید www.icintl.org