ایجاد دفاتر دوستی حقوقی


 ایجاد دفاتر دوستی  حقوقی

این دفاتر به ۲ گستره جغرافیایی تقسیم می گردند :

داخل کشور  و  خارج از کشور  .

             اهداف :

 • ایجاد تفاهم حقوقی بین بخشی فیمابین دستگاه های مرتبط در کشور.

 • بستر سازی حقوقی در راستای ارتقای شاخص های ارزشی بشر.

 • گسترش و تعمیق فرهنگ مهربانی وایثار با محوریت حقوق و تکالیف.

 • ایجاد بسترهای دفاع حقوقی آحاد افراد سرزمینی کشور با رویکرد محبت و گذشت .

 • تدوین ساز و کارهای ایجاد ظرفیت هایقانونی برای دفاع حقوقی اتباع ایرانی در دیگر کشورهاو اتباع دیگر کشورها در ایران .

 •  قوانین کسب و کار در ایران                   Iran business legal

 • ریسک های بازار ایران                          Iran market ventures

 • شعب برند در ایران                                          Brand indenty

 •   ارزش برند                                                      Brand agensy

 • توسعه برند                                            Brand Development

 • فرصت های بازارهای ایران              Iran market opportinty

 • توسعه بازار                                          Market development

 • توسعه پایدار بازار        Sustainabale development Market

 • اعطای نمایندگی                                                    Franchise

 • توسعه کسب و کار                           Business development