حقوق بین الملل بشر دوستانه


 

از حقوق بین الملل بشر دوستانه :
مفهوم جنگ دارای چهار رکن اساسی می باشد :
رکن تشکیلاتی و سازمانی که کشورها می باشند .
رکن مادی که اعمال قدرت مسلحانه می باشد .
رکن معنوی که قصد و نیت جنگ می باشد .
رکن هدفدار بودن جنگ که به معنی مصالح و منافع می باشد .
امروز جنگ و توسل به زور با استناد به قاعده ( منع توسل به زور و تحریم جنگ ) در حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفته است .
سید مهدی فاطمی نظر
Www.icintl.org
Info@icintl.org
Telegram.me/fateminazar