نهادهای سیاسی


زیر ساخت های توزیع خردمندانه قدرت :
سرشکن کردن قدرت .
تفکیک وظایف و تعدد نهادها .
ادواری بودن مشاغل سیاسی .

مفهوم دولت – کشور و دولت شهر :
اثبات شده است که دولت – کشور با دولت شهر از حیث ماهیت سیاسی چندان تفاوتی ندارد ، جز آنکه قدرت سیاسی مدینه ( دولت شهر ) در حیطه کوچکتری شکل پذیرفته و سازمان یافته است و در جامعه سیاسی جدید در پهنه وسیع تر و بغرنج تری بنیاد نهاده شده است .
دیگر آنکه با علاوه کردن این دو واژه بر یکدیگر نقاط ضعف هر کدام بوسیله دیگری از میان می رود و هر دو مجتمعا مفهوم یکدیگر را تکمیل می کنند .
دولت – شهر ، جامعه سیاسی متشکل است که در آن ، هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می شود و کلیتی را متصور می سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است و در آن مفهوم حکومت ( Gouverment ) وجود دارد و هم مفهوم ملت ( Nation )