مبانی حقوق اساسی


از مبانی حقوق اساسی :
بیان اول :
مشخصات پایه ای مردم سالاری :
همگانی بودن مشارکت .
وجود آزادی ها .
چندگانگی سیاسی .
حکومت اکثریت و احترام به اقلیت .
برابری مردم .
توزیع خردمندانه قدرت .

بیان دوم :
از حقوق اساسی و نهادهای سیاسی :
جدایی ناپذیری مفهوم سیاست و جامعه تا حدی است که در شرایط چهارگانه ذیل به عامل سیاست اهمیت فوق العاده ای داده شده است :
۱ . اجتماعی متفاوت از سایر اجتماعات : یعنی گروه بندی انسانی از حیث افراد عضو گروه ، نحوه ترکیب آنها با یکدیگر و پیروی از نظام های ارزشی و اجتماعی متمایز ، بصورتی باشد که بتوان آنرا از سایر گروه بندی های انسانی به سهولت تشخیص داد .
۲ . وجود قدرت : یعنی تحقق این واقعیت که گروهی از افراد بتوانند و قادر باشند رفتار خاصی را به دیگران پیشنهاد ، تجویز و یا تحمیل نمایند .
۳ . سازمان بندی : یعنی جامعه را بدون تشکیلات و نهادهای سازمان بندی شده نمی توان در عالم خارج تصور کرد .
۴ . نظم هنجاری : یعنی قواعد اخلاقی ، حقوقی ، رسوم و عادات موجب ایجاد هنجار هایی شوند ، متفاوت از نظام هنجاری سایر جوامع . هنجارهایی حقوقی یکی از بارزترین مشخصات اساسی جوامع سیاسی است .