حقوق اساسی


از حقوق اساسی :
گفت و شنود ، راه اصلی وصول به حقیقت و عدالت .
تبادل نظر و اندیشه از راه گفتگو برای عرضه داشت متقابل بینش ها و قضاوت ها یکی از پایه های اصلی دموکراسی بشمار می آید .
گفت و شنود در سطح فرد با فرد ، گروه با گروه ، فرد با دولت و همچنین بین نهادهای حاکم ، از اصولی است که بی آن نمی توان در جهت کمال مطلوب جامعه ، برای وصول به حقیقت و عدالت راه یافت .
محور گفت و شنود .
گفت و شنود ، مستلزم وجود آزادی است . باید این حق به مردم داده شود که در همه امور ، نه تنها در فلسفه و اندیشه ، بلکه در مسایلی که با سرنوشت آنها در ارتباط است ، بی بیم و هراس با هم به گفتگو بنشینند .
اذهان ، افکار و خلاقیت ها به کار افتد و راه حل های بهتر و والاتر ، در جهت رفاه و سعادت ، از خلال این تبادل نظر ها نمایان گردند .
گفت و شنود ، بین افراد و گروه های فرمانبر لازم است ، لیکن کافی نیست .
بایستی باب گفتگو بین افراد و زمامداران یعنی بین آزادی و قدرت دولت همواره باز باشد و بطور مداوم سیر طبیعی خود را طی کند ، تا از یک سو مشارکت مردم در شکل گیری قدرت تامین شود و از سوی دیگر از لجام گسیختگی قدرت جلوگیری بعمل آید .
گفت و شنود در محیطی باز و آزاد ، دموکراسی را تامین می کند و خط فاصل بین فرمانروا و فرمانبر را از میان می برد ، یا حداقل به مردم این عقیده را منتقل می نماید که حکام و زمامداران از آنها جدا نیستند و هرچه می گویند و می کنند از سوی آنها و برای آنها است.
گفت و شنود بین فرد و دولت ، محیط اجتماعی را به سوی آشتی و همگونی و پرهیز از خشونت و تعارض و تضاد ، تا حد امکان ، راهبری می نماید .