جنگ نرم ، بیان هفتم

جنگ نرم ، بیان هفتم


یان هفتم :
شیوه های رایج مورد استفاده در جنگ رسانه ای :
بمباران اطلاعاتی ، ارایه اطلاعات نادرست و یا مشابه سازی ، وارونه نمایی ، بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی ، شایعه سازی ، الگو پردازی خاص و …….
همه تاکتیک های جنگ رسانه ای بر پایه ی ایجاد ترس و تردید در مخاطب استوار هستند .
این جنگ به دو شیوه اعمال می شود :
در شیوه اول دولتمردان با استفاده از رسانه ها تحت فشار قرار می گیرند تا در آنان ترس و یا تردید ایجاد شده و مجبور شوند در برابر متخاصم عقب نشینی کنند و در نهایت به آنها باج دهند .
در شیوه دوم ، ملت ها علیه دولت ها شوریده می شوند و دولت بر اثر فشار افکار عمومی تغییر رفتار می دهد .