برجام ، بیان چهارم

برجام ، بیان چهارم


سلسله مباحث با عنوان :
برجام ، دیروز ، امروز ، فردا
بیان چهارم :
درصورت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل ، دولت موظف است :
اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران را انجام دهد .
در این راستا نکات ذیل قابل بررسی خواهد بود :
۱ . تعریف اقدامات متقابل چیست ؟
۲ . آیا این اقدامات شامل هرگونه اقدام از حیث کمیت یا کیفیت می باشد و یا بایستی متناسب باشد ؟
۳ . این اقدامات صرفا در حوزه نظری است و یا تصمیمی و یا اجرایی ؟
۴ . نحوه تعیین و شناخت حقوق ملت از منظر حقوقی درصورت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل چیست ؟
۵ . پس از شناخت حق ملت ، نحوه تضییع آن از دیدگاه حقوقی ، چگونه قابل ارزیابی و تحلیل می باشد ؟
۶ . نحوه ارتباط اقدامات متقابل با احقاق حقوق ملت چگونه تحلیل می گردد ؟
بنظر می رسد پاسخ به این سوالات ، راه گشای مدیران ارشد ، تصمیم سازان و حقوقدانان در مقابله با اتاق های فکر نظام سلطه خواهد بود .
Www.icintl.org
Info@icintl.org
Telegram.me/icintl
instagram : fatemi_icintl

بدون دیدگاه

پاسخ دهید