حقوق از دیدگاه بزرگان


از رساله حقوق امام سجاد ( ع ) :
حق طلب کار :
و اما حق طلبکار تو این است که اگر دارا هستی به او بپردازی و کارش را راه بیاندازی و غنی و بی نیازش کنی و او را تاخیر نیاندازی و معطل نکنی .
و اگر نداری او را به خوش زبانی خشنود کنی و از او با آرامی مهلت بخواهی و به خوشی از خود بازگردانی و با اینکه مالش را بردی با او بد رفتاری نکنی .