آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (جلد اول)


آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (جلد اول)

کتاب آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (جلد اول)

Advisory Opinions & Verdicts of the International Court of Justice Vol. 1

محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران

چاپ اول ۱۳۹۲           قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

دیوان بین المللی دادگستری از ابتدای کار خود در ۱۹۴۸ تا به امروز حدود ۱۵۰ رأی ترافعی و نظریه مشورتی صادر کرده است و در آنها به اکثر مسائل و موضوعات حقوق بین الملل پرداخته شده است که خود می تواند مستقلا گنجینه ای برای دانش پِژوهان حقوق بین الملل باشد. فقدان چنین مجموعه ای در ادبیات حقوقی بین المللی به زبان فارسی موجب شد تا آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی در سال ۱۳۸۱ به صورت یک کار اولیه و مقدماتی انجام طرح تحقیقاتی درون دانشکده ای را با عنوان «طبقه بندی موضوعی-تفصیلی آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری» بر عهده گیرند و با همکاری دو تن از دانشجویان دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی یعنی خانم زهرا کسمتی و آقای قاسم آقایی آن را به اتمام برسانند. این طرح در شماره ۱۱ مجله پژوهش حقوق و سیاست چاپ شد. آقای دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند که نقصان این کار باعث شد تا به تهیه یک «دایره المعارف دیوان بین المللی دادگستری» اقدام نمایند اما انجام چنین مهمی مستلزم ترجمه آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بود که به یاری برخی از همکاران در سه جلد انجام شد و تا کنون دو جلد از آن منتشر شده است. این مجموعه ترجمه خلاصه آراء و نظریات دیوان هستند که در سایت این دیوان تحت عنوان summery of cases از آن یاد شده است.

 

 

منبع: http://tahajahantigh.blogfa.com/